Термини и определения

Основни термини и определения

 •   бетон - строителен материал, получен чрез разбъркване на цимент, едър и дребен добавъчен материал и вода, с или без включване на химични и минерални добавки, които подобряват свойствата му при хидратация на цимента;
 •   бетонна смес - бетон, който е напълно замесен и все още може да бъде уплътнен чрез избрания метод;
 •   втвърден бетон - бетон, който е в твърдо състояние и има известна якост
 •   бетон, приготвен на обекта - бетон, произведен на строителния обект от потребителя на бетон за негова собствена употреба;
 •   готова бетонна смес - бетонна смес, доставена от лице или организация, която не е потребител. Готова бетонна смес, в смисъла на този стандарт, е също:
- бетонна смес, приготвена от потребителя извън обекта;
- бетонна смес, приготвена на обекта, но не от потребителя.
 •   готов бетонен елемент - продукт от бетон, формуван и отлежавал на място, различно от мястото на употреба;
 •   обикновен бетон - бетон, с плътност в изсушено (в сушилня) състояние по-голяма от 2000 kg/m3, но не повече от 2600 kg/m3;
 •   лек бетон - бетон, който има плътност в изсушено (в сушилня) състояние не по-малка от 800 kg/m3, но не по-голяма от 2000 kg/m3, произведен изцяло или частично с леки добавъчни материали;
 •   тежък бетон - бетон, с плътност в изсушено (в сушилня) състояние по-голяма от 2600 kg/m3;
 •   високоякостен бетон - бетон с клас по якост на натиск по-висок от С50/60 за обикновен и тежък бетон и LC50/55 в случай на лек бетон;
 •   проектен бетон(бетон със зададени характеристики) - бетон, за който изискваните и допълнителните характеристики са зададени на производителя, отговорен за осигуряване на съответствие на бетона с изискваните и допълнителните характеристики;
 •   предписан бетон(бетон със зададен състав) - бетон, на който съставът и използваните съставни материали са зададени на производителя, отговорен за осигуряване на бетон със зададения състав;
 •   стандартизиран предписан бетон - предписан бетон, чийто състав е даден в стандарт, валиден за мястото на използване на бетона;
 •   фамилия бетони - група от бетонни състави, за които е установена и документирана надеждна връзка между съответните им характеристики;
 •   кубичен метър бетон - количеството бетонна смес, която уплътнена , заема обем от един кубичен метър;
 •   автобетоносмесител - смесител за бетон, монтиран върху самоходно шаси, който се върти и е в състояние да размесва и доставя еднородна бетонна смес;
 •   бетоновоз - съоръжение, обикновено монтирано върху самоходно шаси, което дава възможност да поддържа бетонната смес в хомогенно състояние по време на транспортирането;
 •   неразбъркващо устройство - съоръжение, използвано за транспортиране на бетон без разбъркване в смисъла на определение 3.1.17, например самосвал или транспортен камион;
 •   замес - количеството бетонна смес, произведена в един операционен цикъл на даден смесител, или количеството, произведено за 1 min, от смесител с непрекъснато действие;
 •   товар - количеството бетон, транспортирано в едно превозно средство, съдържащо един или повече замеса;
 •   доставка - процесът на предаване на бетонната смес от производителя;
 •   химична добавка - продукт, добавен по време на процеса на забъркване на бетонната смес (в малки количества спрямо масата на цимента) за модифициране на характеристиките на бетонната смес или втвърдения бетон;
 •   минерална добавка - финодисперсен материал, използван в бетона за подобряване на някои характеристики или за постигане на специални характеристики. Този стандарт разглежда два типа неорганични добавки:
- относително инертни добавки (тип І);
- пуцоланови или латентни хидравлични добавки (тип ІІ).
 •   добавъчен материал - зърнест минерален материал, подходящ за направа на бетон. Добавъчните материали могат да бъдат естествени, изкуствени или рециклирани от материал, използван преди това в конструкции;
 •   обикновени добавъчни материали - добавъчни материали с плътност на зърната в изсушено (в сушилня) състояние > 2000 kg/m3 и < 3000 kg/m3.
 •   леки добавъчни материали - добавъчни материали от минерален произход с плътност на зърната в изсушено (в сушилня) състояние  2000 kg/m3 или плътност в изсушено (в сушилня) свободно насипно състояние  1200 kg/m3;
 •   тежки добавъчни материали - добавъчни материали с плътност на зърната в изсушено (в сушилня) състояние  3000 kg/m3;
 •   цимент (хидравлично свързващо вещество) - финосмлян неорганичен материал, който при смесване с вода образува паста, свързваща и втвърдяваща в резултат на реакции и процеси на хидратация и който след втвърдяване запазва якостта си и стабилността си дори и под вода;
 •   общо съдържание на вода - добавената вода плюс водата, съдържаща се в добавъчните материали и на повърхността на добавъчните материали плюс водата от химичните добавки и от минералните добавки, използвани под формата на шлам и водата от евентуален лед или загряваща пара;
 •   ефективно водно съдържание - разликата между общото количество вода в бетонната смес и водата, абсорбирана от добавъчните материали;
 •   водоциментно отношение - отношението на ефективното водно съдържание към съдържанието на цимент в бетонната смес (в масови части);
 •   характеристична якост - стойността на якостта, под която трябва да попаднат не повече от 5% от всички възможни резултати за якостта при изпитването на бетон с разглеждан обем
 •   въвлечен въздух - микроскопични въздушни мехурчета, нарочно въвлечени в бетона по време на разбъркването, обикновено чрез използване на повърхностно активни вещества;
 •   затворен въздух - въздушни празнини в бетона, които не са нарочно въвлечени;
 •   обект (строителен обект) - място, където се извършва строителна дейност;