Полагане на бетонови бордюри

Бордюри. Предназначение:
 Бордюрите очертават и отделят контурите на различните алейни, пешеходни и транспортни пространства и тревни площи.
 Ограничават плочите на настилката и предотвратяват изместването им при  полагане върху пясъчното легло.
 Помагат на настилката да запази своите качества, като не й позволяват да слегне и да се напука.
 Предпазват пътното платно от пропадане, вследствие на натоварване от транспортни средства.
 
Метод на полагане:
1.ОРАЗМЕРЯВАНЕ:
Измерване на размерите и наклоните на терена .
Изчисление на необходимото количество бетонови бордюри.
Оразмеряване и маркиране на терена, който ще се настила.
 
2.ПОДГОТВЯНЕ НА ТЕРЕНА:
Подготвяне на изкоп около 30 cm по-широк от предвидената за настилане повърхност.
Подравняване, почистване на почвения слой, трамбоване.
Трябва да се вземе под внимание и начинът на укрепване на прилежащите площи.
 
3.ИЗГРАЖДАНЕ НА БЕТОНОВА ОСНОВА
Бордюрите се полагат върху бетонен фундамент,основа от земно влажен дренажен бетон.
Оформянето на основата  трябва да се извърши съобразно определеното ниво на бордюра.
 
4.ПОЛАГАНЕ НА БОРДЮРИ:
Контактните повърхности на бордюрите се навлажняват преди полагането.
Когато се поставя настилка в леко влажно бетоново легло трябва да се обърне внимание, че бетонът следва да се обработи преди полагането му, за да се осигури връзка между леглото и бордюра.
Реденето на бордюрите може да се извърши ръчно или механизирано.
Полагането се извършва, посредством изтеглен в права линия канап, следващ посоката на терена. Това гарантира равномерността на бордюрите.
Полагането на бетонните бордюри трябва да стане така, че повърхността на основата да се натоварва равномерно.
При полагане, бордюрът трябва да потъне 10 см в бетона.
Минимум долната една трета от височината на бордюра трябва да се закрепи в дренажния бетон.
  
5.ЗАПЪЛВАНЕ НА ФУГИТЕ:
Бетоновите бордюри трябва да бъдат фугирани.
Запълнените фуги  може да достигнат ширина до 10 mm.
Фугите се заливат със силен циментов разтвор 1:1. бетона стяга и тогава се започва с полагане на настилката.
 
 Детайл : Бетонова настилка. Бордюр 
Легенда:
A
 Почвен слой  - добре трамбован,подравнен и уплътнен
B Долна твърда носеща основа от трошен камък (фракция 0-56 ; 0-63 мм) с дебелина на слоя 200-300 мм в зависимост от натоварването на настилката
C Горна уплътнителна носеща основа от трошен камък (фракция 0-18  мм) с дебелина на слоя 50-300 мм в зависимост от натоварването на настилката
D Пясъчно легло за основа  (фракция  0-5 мм)  с дебелина на слоя 30-50 мм
E Бетонова настилка с дебелина, зависеща от натоварването 
F Пясък за  фугиране (фракция  0-2 мм)  
G Бетонов бордюр
H Циментова основа за бордюр
 
 Детайл : Бетонова настилка. Бордюр 

Легенда:
A Почвен слой  - добре трамбован,подравнен и уплътнен
B Долна твърда носеща основа от трошен камък (фракция 0-56 ; 0-63 мм) с дебелина на слоя 200-300 мм в зависимост от натоварването на настилката
C Горна уплътнителна носеща основа от трошен камък (фракция 0-18  мм) с дебелина на слоя 50-300 мм в зависимост от натоварването на настилката
D Пясъчно легло за основа  (фракция  0-5 мм)  с дебелина на слоя 30-50 мм
E Бетонова настилка с дебелина, зависеща от натоварването 
F Пясък за  фугиране (фракция  0-2 мм)  
G Бетонов бордюр
H Циментова основа за бордюр
J  Основа за асфалтова или друга настилка
K Асфалтова или друга настилка 
 
 Детайл : Бетонова настилка. Бордюр