Класове по якост на натиск

Класове по якост на натиск

 Според якостта си на натиск, бетонът се класифицира в класове.
 Якостта на натиск на бетона се определя върху пробни тела, който отлежават при стандартни условия.
Използва се характеристичната якост на натиск на 28-я ден на кубчета със страна 150 mm и на цилиндри с диаметър 150 mm и височина 300 mm.
 Пробните тела се натоварват в машина за изпитване на натиск до разрушаване. Максималният товар, издържан от пробното тяло, определя неговата якост.
  

Клас по якост на натиск БДС EN 206-1/NA

Отбелязва се с буквата „В“ и число след нея, показващо минималната кубва якост на натиск на бетона в МРа.
Например бетон клас В 20 означава, че при проверка 95% от резултатите трябва да са по-високи от 20 МРа.
 

Клас по якост на натиск  Европейски стандарт БДС EN 206:2013+A2:2021/NA:2021

Новите класификации на бетона са изцяло свързани с въвеждането на общ европейски стандарт.
Класовете на бетона вече се означават с буква "С" и две числа след нея. Първото е минималната цилиндрична якост, а второто е минималната кубва якост.
  
 
 
Досегашните класове В...  съответстват на: C.../..., а за леки бетони до LC.../... .
 
ПРИМЕР: Клас по якост на натиск B 20 отговаря на клас C 16/20.
  
 
    

Класовете по якост на осов опън / опън при разцепване

-за обикновен и тежък бетон се означават като:
БДС EN 206:2013+A2:2021/NA:2021: Ct1,0; Ct 1,5; Ct 2,0; Ct 2,5; Ct 3,0; Ct 3,5; Ct 4,0;Ct 4,5; Ct 5,0; Ct 5,5; Ct 6,0; Ct 6,5; Ct 7,0; Ct 7,5; и Ct 8,0

 

Класовете по якост на опън при огъване

-за обикновен и тежък бетон се означават като:
БДС EN 206:2013+A2:2021/NA:2021: Cf 1,5; Cf 2,0; Cf 2,5; Cf 3,0; Cf 3,5; Cf 4,0; Cf 4,5; Cf 5,0; Cf 5,5; Cf 6,0; Cf 6,5; Cf 7,0; Cf 7,5; Cf 8,0; Cf 8,5; Cf 9,0; Cf 9,5; Cf 10,0; Cf 10,5; Cf 11,0; Cf 11,5 ; Cf 12,0

 “Булмекс” ЕООД разполага с професионално оборудвана вътрешна изпитателна лаборатория, осигуряваща стриктен контрол при производството и изпитването на крайните продукти.

Бетоновият възел е модернизиран с последно поколение специализирана софтуерна система за автоматично управление и електронни везни, което гарантира стриктното спазване на зададената рецептура.