Полагане на бетонови настилки

    Детайл: Полагане на бетонови настилки 
Легенда:
A Почвен слой  - добре трамбован,подравнен и уплътнен
B Долна твърда носеща основа от трошен камък (фракция 0-56 ; 0-63 мм) с дебелина на слоя 200-300 мм в зависимост от натоварването на настилката
C Горна уплътнителна носеща основа от трошен камък (фракция 0-18  мм) с дебелина на слоя 50-300 мм в зависимост от натоварването на настилката
D Пясъчно легло за основа  (фракция  0-5 мм)  с дебелина на слоя 30-50 мм
E Бетонова настилка с дебелина, зависеща от натоварването 
F Пясък за  фугиране (фракция  0-2 мм)  
Дренаж за отводняване на носещата основа с наклон 0,5%
 Трябва да се осигури доброто дрениране на настилката, както на повърхността, така и на основата. За отвеждане на повърхностните води следва да се предвиди наклон от >1 %.

Метод на полагане в стъпки: 

1.ПОДГОТОВКА
 Изберете подходящата настилка:
Оптималната дебелина на паветата зависи от очакваната натовареност на настилката.
 Изчисляване на профила на настилката:
   Долна уплътнена основа
+ Горна уплътнена основа 
+ Хастар, носеща основа 
+ Височина на настилката 
– 1 cm (слягане при вибриране)
= Височина на готовата повърхност 
 Предвиждане на наклон за дрениране на настилката, както на повърхността, така и на основата.
И поставяне на отводнително тяло или на тръба, включена към централната канализация, когато е заложено по проект.
 Изнасяне на излишното количество земна маса.Изкопът е с дълбочина, съобразена с предвиденото натоварване на терена.
 Подравняване. Здраво уплътняване на почвата.
Важно: Подравняването не се постига със запълване на неравностите с пясък или трошен камък! 

2.ОЧЕРТАВАНЕ НА КОНTУРА
 Полагането на настилката започва от бордюра с очертаване на желания контур. Метод на полагане на бордюри  ВИЖ ТУК
 Полагане на бордюрните тела и циментиране.
 Бордюрите очертават и отделят контурите на различните алейни, пешеходни и транспортни пространства и тревни площи.
Ограничават плочите на настилката и предотвратяват изместването им при  полагане върху пясъчното легло.
Помагат на настилката да запази своите качества, като не й позволяват да слегне и да се напука.
 В случай, че нямате бордюр, може да използвате бетонна опора за ограничител, за да се избегнат евентуални пропадания по краищата.

3.ПОЛАГАНЕ НА ДОЛЕН И ГОРЕН НОСЕЩ СЛОЙ
 В обградената от бордюра повърхност се полага носещата твърда основа.
Дебелината и се определя от очакваното натоварване на настилката: минимум 25 cm за пешаходен трафик и  50 cm за трафик на тежкотоварни автомобили.
 Първо се полага  долната твърда носеща основа: трошен камък фракция 0-56 ; 0-63мм.
Тя се подлага на уплътняване чрез вибриране по дължина.
 Следва полагане на горната твърда носеща основа: трошен камък фракция 0-18мм.
Тя също се подлага на уплътняване чрез вибриране по дължина.
Важно: Предвидете надлъжни и напречни наклони.
Професионален съвет: Преди полагането на основата може да поставите и допълнителна изолация от геотекстил,който поддържа дренажните своства на трошения камък.
 
4.ПОЛАГАНЕ НА ПЯСЪЧНО ЛЕГЛО ЗА ОСНОВА
 Върху уплътнената горна основа се полага пясък (фракция  0-5 мм), с дебелина на слоя 30-50 мм.
 Преди нейното полагане по дължина се поставят метални водачи (майки) за шаблон. Излишното количество пясък се премахва с помощта на мастар, до нивото на майките.
 Премахване на майките, запълване и изравняване на мястото, където са били поставени.
Важно: Готовата пясъчна възглавница не бива да се уплътнява, както и не бива да се стъпва върху нея.
Професионален съвет: Изравнявайте само толкова площ, колкото можете да павирате за един ден.
 
5.РЕДЕНЕ НА ПАВЕТАТА
 Започнете от един край с прав ъгъл (изпънете канапа) , ако е възможно от най-ниската точка от повърхността. Настилката се подрежда според височината, ъгъла и убежната линия. По време на работа трябва да сте в предния край на настланото пространство. По настланата повърхност може веднага да се стъпва.
 За да не се наложи да се режат впоследствие, е важно паветата да започнат да се подреждат под прав ъгъл спрямо оградената площ.
 Фиксирайте на продуктите един в друг и по цялата горна повърхност, за да се захванат стабилно за дистанционерите си и да не остане въздух под тях. 
 Фугиращата линия можете да проверявате най-лесно чрез успоредно опънати въжета или с летва на всеки 2-3 метра.
Съвет: За по-привлекателен и естествен вид и равномерно разпределение на цветовете, размесете плочите с различни нюанси. Модели и принципи на подреждане ВИЖ ТУК  
 
6.ФУГИРАНЕ
 Фугирането на настилката се осъществява чрез помитане със сух пясък (фракция  0-2 мм)  или цимент.
Важно: Фугите подлежат на поддръжка и трябва редовно да се поправят или запълват.
 
7.ВИБРОУПЛЪТНЯВАНЕ
 Изметете излишната фугираща смес.
 Минете настилката с линейна трамбовка - виброплоча с гумена подложка (за предотвратяване на деформации) – веднъж надлъжно и веднъж напречно.
Важно: Вибрирането трябва да се извършва винаги на сухо.
 
8.ИЗМИВАНЕ
 След уплътняването повърхността се напръсква още веднъж със суха фугираща смес и се измива с вода докато се запълнят напълно фугите.
Съвет: След вибрирането поръсете още малко фугиращ пясък върху настилката и по възможност го оставете да преседи така 2-3 седмици, след което още веднъж изметете повърхността.
 
Детайл: Полагане на бетонови настилки 
 
 


Полагането на елементите на тревна фуга :

Извършва се както при плочите, но за разлика от тях те не бива да се виброуплътняват. Запълнете празните пространства със смес от хумус и пясък и ги засадете със съответни сортове трева или ги запълнете с хумусен слой с примес от тревни семена.
 

Приложение на павираните настилки:

В зависимост от очакваната натовареност на настилката се избира дебелината на паветата. За пешеходни зони, търговски центрове, паркинг площи и трасета с лекотоварен транспорт е подходящ паваж с дебелина 6см. Когато се предвижда движение на тежкотоварни автомобили, избраните павета трябва да са с дебелина минимум 8 см.

 Приложение:
велоалеи, тротоари, паркове, градини, площадки за игра, пешаходни зони и площади
 
 Приложение: 
паркинги, трафик за лекотоварни превозни средства, частни дворове, селски пътища, велоалеи, интензивен пешаходен трафик, тротоари, площади
 
 Приложение: 
автомобилни пътища, трафик за лекотоварни превозни средства, частни дворове, интензивен пешаходен трафик, тротоари, площади
 
 
Приложение: 
площади за трафик на автомобили ,паркинги за тежкотоварни превозни средства, пътища с тежък камионен трафик, автогари, индустриални зони, складови помещения, летищни зони