Класове по водонепропускливост

 Водонепропускливост

 •  
 •   Предписва се за бетони, които ще бъдат подложени на действието наводен напор по време на изпълнението и/или експлоатацията на строителната конструкция.
 •  Изборът на водонепропускливост на даден бетон е в зависимост от т.нар. градиент на водния напор  - представлява отношението на  височината на водния стълб и минималната дебелина на конструкцията.
 •  Задаване на водонепропускливостта може да стане :
  • - директно – чрез клас на бетона по водонепропускливост
  • - индиректно – чрез ограничения в състава на бетона

 

 Класовете по водонепропускливост

 •   
 •  Класовете по водонепропускливост се означават с  ,,Вв“ и число, отговарящо на максималното водно налягане в МРа.
 •  Класовете по водонепропускливост за бетони с плътна структура  са:  Вв0,2 / Вв0,4 / Вв0,6 / Вв0,8 / Вв1,0.

 

Водонеппопускливостта на бетона зависи от наличието или липсата на капилярни пори в структурата му. Основен фактор ,определящ вида и обема на порите в бетона е количеството на водата в състава му и водоциментното отношение.